авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Авторефераты диссертаций  >>  Экономика
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 |
4
|

Повышение конкурентоспособности продукции мясоперерабатывающей отрасли апк (на примере акмолинской области)

-- [ Страница 4 ] --

5. азастан Республикасы агронерксіптік кешеніндегі бсекені дамытуды кейбір проблемалары // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию Независимости Республики Казахстан «Валихановские чтения – 6» - Кокшетау. 2001. – С. 115-117. – 0,1 п.л.

6. «азастан АК-дегі ндірісті нарыты реттеу» арнаулы курсы бойынша семинар жне тжірибелік сабатар жргізу шін дістемелік нсаулар – Ккшетау. 2001. – 0,1п.л.

7. Ксіпорынны бсекелік стратегиясы // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 40-летию образования Кокшетауского государственного университета им.Ш.Уалиханова «Валихановские чтения – 7» - Кокшетау. 2002. – С.24-26. – 0,1 п.л.

8. Проблемы повышения экономической эффективности АПК // Материалы Международной научно-практической конференции «Конкурентоспособный Казахстан: проблемы и решения», посвященной 15-летию Кокшетауского университета – Кокшетау. 2008. – С. 118-120. – 0,1 п.л.

9. Интеграция в мясной промышленности // Материалы II Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию экономического факультета-Института экономики и финансов Омского государственного аграрного университета. – Омск. 2008. – С. 293-298. – 0,3 п.л.

10. Необходимость развития кластера в мясной промышленности // Материалы Международной научно-теоретической конференции «Стратегические приоритеты развития экономики Казахстана в условиях глобализации», г.Астана, 2008год. С. 116-120. – 0,25 п.л.

11. Здоровая конкуренция в АПК // Вестник Кокшетауского института экономики и менеджмента – Кокшетау, № 1 (8) 2009. – С 135-141. – 0,4 п.л.

12. Основные пути развития здоровой конкуренции в мясоперерабатывающей отрасли // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию д.э.н., профессора Жунусова Б.Г. – Кокшетау: КИЭМ, 2009., С. 344-348. – 0,25 п.л.

13. Обеспечение безопасности мяса и мясопродуктов // Вестник КИЭМ – Кокшетау, № 2 (9) 2009. С. – 0,2 п.л.

Тйіндеме

Жмалова лия айрошызы

АК-дегі ет деу саласындаы німні бсекеге абілеттілігін арттыру (Амола облысы мысалында)

08.00.05 – «Экономика жне халы шаруашылыын басару» (ауылшаруашылыы) мамандыы бойынша экономика ылымыны кандидаты дрежесіне ізденуге арналан диссертациялы автореферат

Зерттеу объектісі - Амола облысыны ет деу ксіпорындары.

Зерттеу пні – АК-дегі бсекені алыптастырудаы жне ет німдеріні бсекеге абілеттілігін арттырудаы экономикалы-йымдастыру мселелеріні жиынтыы.

Зерттеу масаты - АК-дегі бсекені теориялы-дістемелік негіздеу жне салауатты бсекені дамыту шін жадай жасау жолдарын алыптастыру.

Зерттеу негіздері – АК-дегі бсекені дамыту мселелері бойынша шетел алымдарыны, азастанны жне Ресейді азіргі тадаы агро саласындаы танымал алымдарыны ебектері, ылыми маалалар, ылыми-тжірибелік конференцияларды материалдары, апаратты-статистикалы мліметтер.

Жмыста экономика ылымындаы жалпы зерттеу дістері олданылды, соны ішінде – монографиялы, абстрактты-логикалы, экономика-статистикалы, есептік-конструктивті салыстырмалар, факторлы жне маркетингтік талдау, анкеталы сауалдар жне эксперттік талдау.

Зерттеуді апаратты базасыны рамына аграрлы мселелер бойынша азастан Республикасы Президентіні Жарылары мен кімет аулылары, Президентті азастан халына жыл сайыны Жолдаулары, сондай-а азастан Республикасыны занамалы жне баса да нормативті актілері енеді. Зерттеуді фактологиялы базасы болып азастан Республикасыны ауылшаруашылы министрлігі мен статистикалы агенттігіні материалдары, сондай-а Амола облысы статистика Департаментіні, ауылшаруашылы басармаларыны мліметтері мен ет деу ксіпорындарыны жыл сайыны есептері табылады.

Зерттеуді ылыми жаалыы келесілермен орытындыланады:

 • АК-дегі бсекені алыптастыруды теоретикалы негізі амтылып натыланан;
 • ет жне ет німдеріні бсекеге абілеттілігін ауіпсіздік факторы кмегімен санды баалауды дістемесі жасалынан;
 • ет деу ксіпорындарыны тиімді бсекелік стратегиялары экономикалы негізделген;
 • Амола облысында ет кластерін дамыту потенциалы негізделген;
 • ет деу саласындаы бсекені дамыту жне бсекеге абілеттілікті арттыру шін жадай жасау жолдары крсетілген.

орауа сынылатын негізгі тжырымдар:

 • «АК-дегі салауатты бсеке», «ет жне ет німдеріні бсекеге абілеттілігі», «кластер» тсініктемелерді авторлы анытамасы;
 • ет жне ет німдеріні бсекеге абілеттілігін санды баалау дістемесін жасауа негіз болан ет жне ет німдеріні бсекеге абілеттілігі факторларын тадауа дістемелік кзарас;
 • ет деу ксіпорындарыны тиімді бсекелік стратегияларыны негіздемесі;
 • Амола облысында ет кластерін алыптастыру бойынша сыныстар;
 • АК-дегі салауатты бсекені дамыту шін жадай жасау жолдары.

Тжірибелік ндылыы: Зерттеулерді нтижесі АК-ні ет деу саласындаы салауатты бсекені дамыту шін жадай жасауа ммкіндік береді, нарытаы ет жне ет німдеріні бсекеге абілеттілігін арттыруа жол ашады. Мндаы сыныстар мен нсаулар Амола облысыны ксіпорындары мен ведомстволарына тжірибеде олдануа сынылды, ал теоретикалы жне дістемелік зерттеу нтижелері Ш.Улиханов атындаы Ккшетау мемлекеттік университетінде «Экономикалы теория», «Ксіпорын экономикасы», «Салалардаы менеджмент», «Бизнесті йымдастыру» т.б. пндерден дріс жне тжірибелік сабатар жргізуде олданылады.

Resume

Zchumagulova Alija Kairushyevna

«The Increasement of competinty of meat – packing plant production

in Agricultural sector (AS) (in Akmola oblast)»

08.00.05- Defend a thesis according to the grade of candidate of economic science based on specialty as “Economy and State economy” (as per divisions and current activities)

Research objects - meat-packing plants of Akmola oblast.

Research subject- collection of issues accordance with economic management addressed to develop competent competition in Agricultural Sector. (AS)

Research purpose - Competent competition of Agricultural Sector should be directed to the theoretic and methodical basis and regular ways for the development of competent competition should be conducted.

Research basis- in AS nowadays well- known research works of Kazakh and Russian scientists in the agricultural sphere, works of foreign scientists, research efforts, materials of scientific and technical conference, statistical data records are applied in development of competent competition.

General research methods of economy science were used during procedure and some of them- monographic, abstract-logical, economic- statistical, counting – constitutive comparisons, factual and marketing evaluation, blanking request and expert judgment.

The President’s decrees, government requirements and annual messages to Kazakhstan people from the President of Republic of Kazakhstan as well as lawful and other normative acts are included into the structure of research informational base data directed to the issues of agricultural activities.

The Ministry of rural economy of Republic Kazakhstan and documents of statistic agency as the same way as the materials of statistic Department, agricultural establishment and total annual calculations of meat-packing plants are considered as the main base date of investigation.

Scientific discovery of research work is resulted by the followings:

 • The main theoretical basis was fully accurate in the course of competency development in respect of agricultural sector.
 • Meat and meat production can be considered as a secure fact for marketing competition that helped to conduct performance evaluation method.
 • Profitable competitive strategies of meat packing plants were based on economy.
 • Meat growth potential was conducted in Akmola oblast.
 • Regular ways came into view to develop the competency in respect of meat product division.

Proposed basic rules for defend of the given work:

 • “Competent competition in agricultural sector”, “Capability of meat and meat production to participate in the marketing competition”, “Cluster”- author’s regulations of the above-mentioned conceptions
 • Foundation of profitable competitive strategies of meat packing plant
 • Useful proposals to conduct meat clusters in Akmola oblast
 • Regular ways to develop competent competition in agricultural sector.

Experiment value: The result of research says us that the development of competent competition for meat product division in agricultural sector is quit possible. It gives a chance to increase meat production and makes it capable for marketing competition. Above-mentioned proposals and samples were recommended to be used in life practice for factures of Akmola oblast. On the other hand theoretical and methodical results of the given research can be used lessons in the state university named after Ch. Yalihanov on subject as: “Industrial economics” Economic theory” “Management division” “Business management”.

Сдано в набор 30.10.2009. Подписано в печать 02.11.2009.

Усл.п.л.-1,5. Тираж 100 экз.

№ заказа

Типография Кокшетауского государственного университета им. Ш.Уалиханова, 2009г.

020000, г.Кокшетау, ул.Абая 76Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 |
4
|
 
Авторефераты диссертаций  >>  Экономика

Похожие работы:
 
   |   КОНТАКТЫ
© 2013 dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.