авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Авторефераты диссертаций  >>  Экономика
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 |
4
|

Организационно-экономические аспекты управления персоналом в нефтегазовых компаниях республики казахстан

-- [ Страница 4 ] --

Зерттеуді мні болып азастан мнай-газ кешені ксіпорындарындаы ызметкерлер рамын басару барысында туындайтын йымды-экономикалы атынастар жиынтыы табылады.

Зерттеу нысаны болып азастан Республикасы мнай-газ кешені ксіпорындары табылады.

Зерттеу масаты республиканы мнай-газ кешені ксіпорындарыны ызметкерлер рамын басаруды йымды-экономикалы жйесін жетілдіру жніндегі теориялы ережелер мен тжірибелік нсаулардан трады.

Жмыс діснамасы ызметкерлер рамын басару саласындаы диалектикалы таным дісін, себепті-салдарлы байланыстар, йлестік, салыстыру, топтастыру, крсеткіштерді суін баалау, мемлекет занамасыны орындалу дегейін талдау, авторды сарапты олданбалы деу деректері, жекелеген йымды-экономикалы жадайларды жйелендіру жне рылымды-функциялы баалау тріндегі жалпы ылыми экономикалы зерттеу дістерін пайдаланудаы олданыстаы ылыми мраа сынау талдауын жргізуге негізделген.

Зерттеу мен алынан нтижелерді ылыми жаалыы республиканы мнай-газ кешені ксіпорындарындаы ызметкерлер рамын басару жйесін жетілдіру жніндегі теориялы жне тжірибелік нсауларды дайындалуымен орытындыланады.

ылыми жаалыты райтын ерекше маызды нтижелерге тмендегілер жатады:

 • ксіпорындардаы ызметкерлер рамын басаруды тиімді жйесін руды теориялы тсілдері негізделген жне «ызметкерлер рамын басаруды йымды-экономикалы жйесі» ымыны авторлы тсіндірмесі сынылды;
 • республиканы мнай-газ кешені компанияларындаы ызметкерлер рамын басару жйесін алыптастыру жне дамыту задылытары белгіленді;
 • ызметкерлер рамын басаруды йымды-экономикалы жйесін дамыту жне кадрлы ызмет жмысын жасарту жніндегі ылыми негізделген дістемелік пен тжірибелік нсаулар сынылды;
 • ызметкерлер рамын басару тиімділігін арттыруа баытталан ызметкерлер рамын басаруды жаа лгісі сынылды;
 • отанды ксіпорындарда ызметкерлер рамын басаруды йымды –экономикалы жйесін жетілдіруге мемлекеттік атысуды кеейту тсілдері бойынша артышылытар аныталып, сыныстар дайындалды.

орауа сынылан негізгі ойлар:

 • тиімді ебек длелі ретінде пайдалану негізінде ызметкерлер рамын басаруды отанды ксіпорындарды бсекелестік абілетін арттыру шін жадай алыптастыруа абілетті тиімді йымды-экономикалы жйесін руды теориялы тсілдерін жйелеу;
 • ызметкерлер рамын басаруды йымды-экономикалы жйесін пайдалануды шетелдік тжірибесіне бейімделу негізінде республикалы ксіпорын ызметіне ызметкерлер рамын басару жйесін жетілдіру жніндегі шаралар кешенін енгізу;
 • азастанны мнай-газ секторы ксіпорындарында ызметкерлер рамын басаруды йымды-экономикалы жйесін жетілдіруге баытталан ызметтерді жоспарлау жне кеейту дерістерін жетілдіру негізінде кадр ызметі жмысын жасарту жніндегі дістемелік сыныстар;
 • адам леуетін пайдалану тиімділігін ктеруге баытталан ызметкерлер рамын басару лгісі;
 • мнай-газ компаниялары ызметінде азастан ебек ресурстарыны пайдаланылуын мемлекеттік реттеуді дамыту жніндегі жне ызметкерлер рамын басаруды тиімді йымды-экономикалы жйесін алыптастыру жйесіндегі мемлекеттік атысуды арындату тсілдерін кеейту жніндегі сыныстар.

Жмысты малдау оны жекелеген жадайларын «Маыстаумнайгаз» А рамына кіретін «Маыстаумнайгаз-Z» ЖШС компаниясыны тжірибелік ызметіне енгізу жолымен жргізілді, диссертация деректерін ірі халыаралы ылыми-тжірибелік конференцияларда талылау дісімен жне аталан диссертацияны ашы ылыми басылымда жариялау кмегімен жргізілді. Барлыы диссертация деректері бойынша жалпы клемі 5,5 баспалы беттегі 9 ылыми жмыс, оны ішінде 5 жмыс азастан Республикасыны білім жне ылым саласын баылау жніндегі Комитетімен сынылан басылымдарда жарияланды.

Диссертацияда сынылан ылыми зерттеу нтижелеріні пайдаланылу саласы тмендегідей баыттарда келешекті:

 • жмысты теориялы аспектілері менеджмент саласында мамандарды даярлау мен айта даярлауда жне сол проблеманы ылыми зерттелуін жаластыруа арналан базалы деректер ретінде пайдаланыла алады;
 • диссертацияны дістемелік аспектілері азастан нерксіптік ксіпорындары ызметінде ызметкерлер рамын басаруды йымды-экономикалы ралдарын жетілдіру ммкіндіктерін кеейтеді;
 • жмысты тжірибелік сыныстары азастанны нары жадайында рекет етуші мнай-газ компанияларында ызметкерлер рамын басару тиімділігін ктеруге ыпал етеді.

Жмысты тиімділігі мен маыздылыы оны нтижелеріні азастан Республикасы ксіпорындарыны ндірістік ызметінде ызметкерлер рамын басаруды йымды-экономикалы дістерін пайдалану тиімділігін сіруді теориялы, дістемелік жне тжірибелік негізін кеейтетіндігінде.

Оны негізгі жадайлары, тжырымдары мен нтижелері мынадай ммкіндіктер береді:

 • азастан ксіпорындарыны кадрлы ызметтері жмысын жасарту тсілдерін анытау;
 • кадр менеджментін стратегиялы жоспарлау дерістерін жетілдіруге жадайлар жасау;
 • елді ебек ресурстарыны ксіпорындарды ндірістік дерістерінде мемлекеттік басару жйесі тарапынан пайдаланылуын баылау жйесін кеейту дістерін анытау.

Resume

Yerkulova Gulmira Serikovna

Organized economical aspects of personal management in oil gas companies in Republic of Kazakhstan

08.00.05 - Economics and public economy managements

(on branches and field of activities)

Actuality of dissertation research theme is that oil gas branch is considered to be leading in economics in Kazakhstan but oil gas companies many of which represent joint foreign enterprises they have saved up definite progressive experience in personal management. Personal management is useful for the other branches of country and it can help to find the way getting rid of economical crisis situation.

Subject of research is totality organized economical relation that arises in personal management in oil gas complex enterprises of Kazakhstan.

Object of research is oil gas complex enterprises of Kazakhstan.

Aim of research is concluded in elaboration theoretical positions and practical recommendations to improve organized economical system of personal management in oil gas complex of the republic and to increase their competitiveness in the market condition.

Methodology of the work is based on carrying out critical analysis of existing scientific heritage in personal management, using dialectical method of knowledge, general scientific method of research as maintenance causal investigation relation, analogues, comparativeness, making groups, appreciate dynamic index, analysis the level of execution legislation of state, materials author’s expert applied elaboration, systemization methods and structural-functional appreciation of separate organized –economical situations.

Scientific novelty of research is elaboration theoretical and practical recommendations on improving the system of personal management in oil gas complex enterprises of the Republic.

The most essential results which contain scientific novelty are the following:

 • theoretical approaches to formation effective systems of personal management at enterprises are proved and treatment of concept “ organized-economical system of personal management” is suggested by the author;
 • regularity of forming and development of system personal management in oil gas complex in companies of the Republic is defined
 • methodical and practical recommendations on development system of organized-economical methods of personal management and improvement the work personal service in oil gas companies Republic of Kazakhstan are suggested and scientifically proved;
 • the new>
 • Priorities are discovered and recommendations on methods of enlargement state’s participant to improve organized-economical system of personal management at native enterprises are elaborated.

The main statements which are maintained to the defense:

 • Systematization of theoretical approaches to form effective organized-economical system of personal management, to form conditions for the development competitiveness native enterprises on the base of using motivation to effective labor;
 • complex of measures to improve the system of personal management on the base of adaptation foreign experience using organized-economical system of personal management in the activity of enterprises of the Republic;
 • methodical recommendations on improvement the activity personal service on the base of improvement planning process and enlargement their function, directed to improve organized-economical personal management at oil gas enterprises of Kazakhstan;
 • the model of personal management directed to raise effectiveness of using human potential;
 • suggestion on the development of state regulation of using labor resources of Kazakhstan in the activity of oil gas companies and enlargement the methods of stirring up state’s participant in the system of forming effective organized-economical system of personal management.

Approbation of the work was held in the way of introduction its separate statements into practical activity of the company “Mangistauoilgas”, materials of dissertation were discussed at the international scientific-practical conferences and they were edited in the scientific journals. There are 9 scientific work with total size 5,5 edition paper, 5 articles are in the editions recommended by the Committee of inspection education and science of Kazakhstan.

Area of application results of scientific research presented in the dissertation are perspective in the following directions:

 • Theoretical aspects can be used in training management specialists and as well as basic for scientific research of the same problem;
 • methodical aspects of dissertation give great possibilities to improve organized-economical methods of personal management in the activities of industrial enterprises of Kazakhstan;
 • Practical recommendations of the work help to raise effectiveness of personal management in the oil gas companies of Kazakhstan which are exist in the condition of market.

Effectiveness and consequence of the work that its results enlarges theoretical methodical and practical principles of development effectiveness using organized –economical methods of personal management at industrial enterprises of Kazakhstan.

The main its statements, conclusion and result give the following possibilities:

 • to define the methods of improving work of personal service at the enterprises of Kazakhstan;
 • to create the conditions for improving process of strategic planning of personal management;
 • to define the methods to enlarge inspection system for using labour resources of the country at manufactural enterprises by the state management system.


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 |
4
|
 
Авторефераты диссертаций  >>  ЭкономикаПохожие работы: 
   |   КОНТАКТЫ
© 2013 dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.