авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

Социально-философские основания концепции креативной индустрии и перспективы её развития

-- [ Страница 4 ] --

22. Мацевич, И.Я. Экспликация специфики концепта креативной индустрии в рамках аналитической парадигмы / И.Я. Мацевич // Ломоносов–2010 : материалы Междунар. молодеж. науч. форума, Москва, 12 апр. 2010 г. [Электронный ресурс] / Филос. фак. Моск. гос. ун-та ; отв. ред.: И.А. Алешковский [и др.]. – Электр. дан. и прогр. (654 Мб.). – М. : МАКС Пресс, 2010. – 1 электр. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.

23. Мацевич, И.Я. От теории «креативной экономики» к теории «креативного общества» / И.Я. Мацевич // Соціологія у (пост)сучастності : зб. тез. доповідей участніків VШ Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів, Харків, 15–16 квітня 2010 р. / Харків. нац. ун-т ; ред. рада: В.М. Ніколаевський [и др.]. – Харків, 2010. – С. 127–128.

24. Мацевич, И.Я. Топоанализ процессов «медиации вещей» и «овеществления медиа» в современной социальной теории / И.Я. Мацевич // Ломоносов–2011 : материалы Междунар. молодеж. науч. форума, Москва, 11 апр. 2011 г. [Электронный ресурс] / Филос. фак. Моск. гос. ун-та ; отв. ред.: А.И. Андреев [и др.]. – Электр. дан. и прогр. (654 Мб.). – М. : МАКС Пресс, 2011. – 1 электр. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.

РЭЗЮМЭ

Мацэвіч Ірына Янушаўна

САЦЫЯЛЬНА-ФІЛАСОФСКІЯ АСНОВЫ КАНЦЭПЦЫІ «КРЭАТЫЎНАЙ ІНДУСТРЫІ» І ПЕРСПЕКТЫВЫ ЯЕ РАЗВІЦЦЯ

Ключавыя словы крэатыўная індустрыя, праграма, канцэпцыя, сацыяльная тэорыя, інфармацыйнае грамадства, актар-сеткавая тэорыя, прастора, час, культурная палітыка, сацыяльна-эканамічная палітыка, устойлівае развіццё.

Мэта даследавання выявіць сацыяльна-філасофскія асновы фарміравання канцэпцыі «крэатыўнай індустрыі», перспектывы яе развіцця ў рамках сучасных сацыяльных тэорый і магчымасці яе практычнага прымянення.

Асноўныя метады даследавання герменеўтычны, структуралістычны, сістэмны, узыходжання ад абстрактнага да канкрэтнага, гісторыка-кампаратыўны, агульнанавуковыя метады абстрагавання, індукцыі і дэдукцыі, аналізу і сінтэзу.

Атрыманыя вынікі і іх навізна экспліцыраваны сацыяльна-філасофскія перадумовы і асновы генэзісу канцэпцыі «крэатыўнай індустрыі»; распрацавана азначэнне паняцця «крэатыўная індустрыя»; раскрыты структурна-змястоўныя асаблівасці канцэпцыі «крэатыўнай індустрыi» і плённасць яе развіцця пры дапамозе актар-сеткавай тэорыі; абгрунтаваны магчымасці далейшага выкарыстання канцэпцыі, якая распрацоўваецца, у культурнай і сацыяльна-эканамічнай палітыцы Рэспублікі Беларусь з улікам задач устойлівага і інавацыйнага развіцця.

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні. Вынікі даследавання маюць тэарэтыка-метадалагічнае значэнне для развіцця сацыяльнай тэорыі і практычнае прымяненне ў распрацоўцы дзяржаўных стратэгій кіравання ў сферы інтэграцыйных працэсаў паміж навукай, мастацтвам, прамысловасцю і бізнесам; могуць выкарыстоўвацца пры распрацоўцы праграм «крэатыўнай індустрыі», рэкамендацый па наладжванні прадуктыўнага ўзаемадзеяння
паміж міністэрствамі, органамі дзяржаўнага кіравання і няўрадавымі арганізацыямі.

Вобласць прымянення сацыяльная філасофія, тэарэтычная сацыялогія, паліталогія, эканоміка культуры; навукова-даследчыя цэнтры культурнай палітыкі; вышэйшыя навучальныя ўстановы.

РЕЗЮМЕ

Мацевич Ирина Янушевна

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ

«КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ» И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ

Ключевые слова – креативная индустрия, программа, концепция, социальная теория, информационное общество, актор-сетевая теория, пространство, время, культурная политика, социально-экономическая политика, устойчивое развитие.

Цель исследования выявить социально-философские основания формирования концепции «креативной индустрии», перспективы её развития в рамках современных социальных теорий и возможности её практического использования.

Основные методы исследования – герменевтический, структуралистский, системный, восхождения от абстрактного к конкретному, историко-компаративный, общенаучные методы абстрагирования, индукции и дедукции, анализа и синтеза.

Полученные результаты и их новизна эксплицированы социально-философские предпосылки и основания генезиса концепции «креативной индустрии»; разработано определение понятия «креативная индустрия»; раскрыты структурно-содержательные особенности концепции «креативной индустрии» и плодотворность её развития посредством актор-сетевой теории; обоснованы возможности дальнейшего применения разрабатываемой концепции в культурной и социально-экономической политике Республики Беларусь с учётом задач устойчивого и инновационного развития.

Рекомендации по практическому использованию. Результаты исследования имеют теоретико-методологическое значение для развития социальной теории и практическое применение при выработке государственных стратегий управления в сфере интеграционных процессов между наукой, искусством, промышленностью и бизнесом; могут применяться при разработке программ «креативной индустрии», рекомендаций по налаживанию продуктивного взаимодействия между министерствами, органами государственного управления и неправительственными организациями.

Область применения социальная философия, теоретическая социология, политология, экономика культуры; научно-исследовательские центры культурной политики; высшие учебные заведения.

SUMMARY

Matsevich Irina Janushevna

SOCIO-PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF THE “CREATIVE

INDUSTRY” CONCEPTION AND ITS DEVELOPMENT PROSPECTS

Key words – creative industry, program, conception, social theory, information society, actor-network theory, space, time, cultural policy, socio-economic policy, sustainable development.

The purpose of research – to reveal the socio-philosophical foundations of the “creative industry” conception formation, its development prospects in the framework of modern social theories and possibilities of its practical application.

Basic methods of research – hermeneutical, structural, system, ascension from the abstract to the concrete, historical comparative, general scientific methods of cognition, such as abstraction, induction and deduction, analysis and synthesis.

Received results and their scientific novelty – the socio-philosophical premises and the background of the “creative industry” conception were explicated; the definition of the “creative industry” notion was elaborated; the specific structural and content features of the “creative industry” conception and the effectiveness of its development by means of the actor-network theory were revealed; the possibilities of its further application in cultural and socio-economic policies of the Republic of Belarus were vindicated taking into account the objectives of sustainable and innovative development.

Recommendations for practical use. The research results play a theoretical and methodological role in the development of social theory and have the practical meaning in the elaboration of state government strategies in the field of integration processes between science, art, manufacturing and business; may be applied in the elaboration of the “creative industry” programs, recommendations for the productive coordination of interactions between ministries, state governmental and non-governmental organizations.

Field of application – social philosophy, theoretical sociology, political science, cultural economics; centers for scientific research on cultural policy; institutions of higher education.

Подписано в печать 01.02.2012. Формат 6084 1/16. Бумага офсетная.
Ризография. Усл. печ. л. 1,63. Уч.-изд. л. 1,75.

Тираж 99 экз. Заказ 62.

Отпечатано с оригинала-макета заказчика
в республиканском унитарном предприятии

«Издательский центр Белорусского государственного университета».

ЛП № 02330/0494178 от 03.04.2009.
Ул. Красноармейская, 6, 220030, Минск.


1 Например: Creative Industries Mapping Document, 1998 // Department for Culture, Media and Sport, United Kingdom, [Electronic resource]. – Mode of access : http://culture.gov.uk/reference_library/publications/4740.aspx " alt="http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100407120701/ http://culture.gov.uk/reference_library/publications/4740.aspx " target="_blank">http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100407120701/ http://culture.gov.uk/reference_library/publications/4740.aspx . – Date of access : 2.08.2011; Creative Industries and Development // UNCTAD–XI : United Nations Conf. on Trade and Development, 11th sess., So Paulo, 13–18 June 2004 [Electronic resource]. – Geneva, 2004. – Mode of access : http://unctad.org/en/docs/tdxibpd13_en.pdf . – Date of access : 18. 08.2011; Fesel, B. Culture and Creative Industries in Germany / B. Fesel, M. Sndermann. – Bonn : UNESCO, 2007. – 40 p.

2 Среди них следует отметить Институт культурной политики (Москва); Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» (Санкт-Петербург); некоммерческое агентство «Творческие индустрии» (Москва); Центр развития творческих индустрий (Санкт-Петербург).

3 В Великобритании в рамках Департамента культуры, медиа и спорта параллельно функционируют подразделения, отвечающие за развитие культуры и креативной индустрии.

4 В 2011 г. в отчёте по культурной политике России, подготовленном для Совета Европы работниками Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Российский институт культурологии», предоставлены данные о развитии российского сектора креативной индустрии. В этом же году Республика Беларусь также начала подготовку аналогичного отчёта по развитию белорусской культурной политики.

5Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 годы; Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы; Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы; Стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
 

Похожие работы:
 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.